Botanical nameTilia ×europaea
Common nameCommon Linden
Max height 106.5'
Max girth 85''

Species within Ohio (US)

State Ohio (US)
Max height 53.0'
Max girth 60''

Recorded sites within Ohio (US)