Botanical nameStewartia pseudocamellia
Common nameJapanese Stewartia
Max height 25.5'

Species within New York (US)

State New York (US)
Max height 25.5'

Recorded states

Recorded sites within New York (US)